Obrábění | 10. 3. 2017

Audit a optimalizace výrobního procesu

Minulý rok v ČR zkrachovalo v oblasti strojírenství více než 160 firem. Na trh působí dva vlivy, prvním z nich je velký tlak na snížení nákladů (trh je otevřený a zahraniční konkurence je dravá), problém je především v nízké produktivitě, která je v oblasti kovoprůmyslu v ČR cca 5× nižší než je tomu například v Německu. Druhým vlivem působícím na trh je akutní nedostatek pracovní síly, trh práce je vyčerpaný a platy prudce rostou. Toto dokáže přežít jen ten, kdo má na to peníze a ty má ten, kdo má produktivitu. Klíč k řešení obou těchto problémů vám nabízí firma Grumant.

Oddělení technologie

Brzy po svém založení stanovila firma Grumant svůj jasný cíl a svou pozici mezi prodejci nástrojů pro třískové obrábění. Tím cílem nebyl jen samotný prodej nástrojů, ale jejich prodej a následná technická podpora na té nejvyšší úrovni. Následující roky potvrdily správnost tohoto rozhodnutí. Jak vypadá tato podpora po téměř 25 letech od založení firmy?

Je všeobecně známým faktem, že kvalifikovaných zkušených odborníků je na českém pracovním trhu, a zvláště ve strojírenství, silný nedostatek. Mimo jiné je to dáno stavem našeho školství. O strojírenské obory nebyl zájem a řada středních škol a učilišť zanikla, nebo se orientovala na další obory. Firmy se pak vzájemně snaží tyto lidi přeplatit a přetáhnout. Jednou z možností je si tyto odborníky vychovat. To je ale otázka několika let a stejně může nastat výše popsaná situace a takový odborník firmu opustí a historie se opakuje.

U našich zákazníků se také setkáváme s tím, že i přes své kvality mají jejich technologové omezený rozhled. Může to být dáno tím, že kvůli množství dalších úkolů nestíhají sledovat moderní trendy v obrábění a veškeré novinky od množství různých výrobců nástrojů. Dalším důvodem může být to, že se drží dosavadních postupů, od kterých se nedokáží oprostit a vykročit úplně novým směrem.

Firma Grumant má recept na výše popsané problémy. V rámci nabízených služeb provádí u svých klientů audit výrobního procesu a jeho následnou optimalizaci. Jak to v praxi vypadá?

Revize výrobního procesu a následná optimalizace

Podle rozsahu výroby navštíví jeden nebo více z technologů firmy Grumant zákazníka. Audit se může týkat jednoho stroje, nebo celé výroby. První, na co se zaměří, jsou obráběcí stroje. Pro následnou optimalizaci procesu jsou nejdůležitější jejich výkony a limity (výkon a otáčky na vřetenu, hodnoty pracovního posuvu a rychloposuvů), řízení stroje (NC/CNC, klasický), systém chlazení nástrojů a jeho parametry (osou nástroje nebo vnější, tlak a průtok kapaliny), celkový stav stroje (vůle ve vřetenu nebo posuvech), zda je stroj vybaven sondami (nástrojové, obrobkové).

Dalším, na co se naši technici zaměří, jsou samotné obrobky. Mezi nejdůležitější patří materiál obrobku, z jakého polotovaru se vyrábí a s tím spojené potencionální problémy (odlitek – vměsky, výkovek nebo výpalek – kůra, svařenec – tuhost). Mezi další důležité parametry patří výskyt tenkých stěn, nebo hloubka dutin a s ní spojená délka nástrojů. Hloubka a průměr nástrojů pak souvisí s tlakem a průtokem chladicí emulze. S obrobkem úzce souvisí také jeho upnutí (svěrák, magnet, přípravek apod.).

U nejvíce používaných nástrojů se v první řadě hodnotí řezné podmínky, dále pak strategie obrábění. Velkou výhodou firmy Grumant je široké portfolio nástrojů, které firma nabízí od různých výrobců. Na každou skupinu nástrojů má několik dodavatelů a vždy může nabídnout pro daného zákazníka nejvýhodnější alternativu.

Velice důležitým prvkem ovlivňujícím celkovou produktivitu je pak organizace práce. Co jsou platné úspory, které přinese navýšení produktivity, když jsou následně promrhány při čekání na jeřáb, nebo při hledání nástrojů na dílně. Z tohoto hlediska patří mezi nejvíce důležité možnosti manipulace s obrobkem (dostupnost jeřábů a manipulantů), dostupnost přípravků a měřidel, dostupnost nástrojů a jejich seřízení. Stále se setkáváme s tím, že jsou programy vytvářeny na strojích a ne externě.

Sídlo společnosti

Časové snímky

Dalším, velmi užitečným nástrojem, který pomůže odhalit úzká místa ve výrobním procesu jsou takzvané časové snímky směny nebo dne. Technici firmy Grumant v průběhu směny nebo dne zaznamenávají, co se v daném časovém intervalu na stroji děje. Zákazník pak dostane do rukou záznam, kde je formou grafu prezentováno, kolik času se na stroji obrábí, kolik času zabere seřizování nástrojů nebo upínání kusu, nebo kolik času se ztratí tím, že je stroj porouchaný. Výsledkem je pak návrh na optimalizaci dílčích procesů, jako je např. zavedení přípravků pro upínání obrobků s cílem zkrácení vedlejších časů.

Výše popsaný proces může být automatizován za pomoci DNC sítě a softwarové nástavby, která automaticky zaznamenává stav stroje, data zaznamenává a prezentuje formou grafu nebo tabulek. S tímto řešením mají naši zákazníci velmi pozitivní zkušenosti. Neváhejte kontaktovat firmu Grumant s. r. o. Téměř 25 let zkušeností s technologickou podporou a toolmanagementem může být Vaší výhodou v konkurenčním boji a cestě k prosperitě.

Zpracováno podle firemních podkladů


GRUMANT s. r. o.
Bečovská 1435
Praha 22-Uhříněves,
104 00 Praha 114
tel.: +420 283 870 731
fax: +420 283 870 733
obchod@grumant.cz
www.grumant.cz